ADHD

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som debuterar i barnaåren. Symtomen består i uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och hyperaktivitet och funktionsnedsättningen är i regel livslång. Samtidigt finns det en stor spridning i symtombild och förlopp varför den långsiktiga prognosen kan se ganska olika ut. Man uppskattar att mellan 3-10 procent av alla barn i skolåldern har ADHD. Pojkar är överrepresenterade även om också allt fler flickor får diagnosen. Hos vuxna skattas prevalensen av ADHD till mellan 3 och 4 procent. Det finns idag en växande insikt i hur genetiska faktorer, neurobiologiska processer och kognitiva funktioner är kopplade till ADHD men sjukdomsmekanismerna är trots detta oklara. Vi samlar in data kring individer med ADHD för att brett studera sjukdomsmekanismer, prognostiska markörer och möjliga nya behandlingsalternativ.

Nyheter inom ADHD