STANLEY

Forskningsstudien STANLEY är uppkallad efter The Stanley Medical Research Institute, en organisation som stödjer forskning kring uppkomst samt potentiell behandling av schizofreni och bipolär sjukdom. Huvuddelen av finansieringen av STANLEY-studien kommer från Stanley Medical Research Institute och syftet är att försöka identifiera gener och miljöfaktorer som ökar risken att insjukna i bipolär sjukdom. Det är arv och miljö i samverkan som orsakar sjukdom. När gener identifierats kan man ta reda på vilka effekter de har i en given miljö. Ärftlig belastning utgör den mest betydelsefulla riskfaktorn för att utveckla bipolär sjukdom. Risken för en förstagradssläkting (förälder, barn eller syskon) att utveckla sjukdomen är 10%, dvs. 10 gånger förhöjd jämfört med en person som inte har bipolär sjukdom i släkten. Trots detta har genetiska studier av bipolärt syndrom haft begränsad framgång. Detta beror främst på att bipolär sjukdom är genetiskt komplex, dvs. ett stort antal gener med måttliga effekter samverkar för att orsaka en sårbarhet för sjukdomen.

Under de senaste åren har teknikerna för genetiska studier av komplexa sjukdomar utvecklats kraftigt. Genom så kallade helgenomstudier (Genome Wide Association Studies, GWAS) har flera sårbarhetsgener identifierats för typ 1 och 2 diabetes, reumatoid artrit, hjärt-kärlsjukdom, prostatacancer och bröstcancer. Detta har haft stor betydelse för förståelsen av sjukdomsmekanismerna. För att hitta sådana här sårbarhetsgener krävs stora och välbeskrivna patientkohorter. Att samla in och beskriva stora patientmaterial är ingen lätt uppgift. Det är mycket resurskrävande att diagnostisera flera tusen patienter. Genom att använda kvalitetsregister – där en del av detta arbete redan är gjort – kräver sådana projekt mindre resurser och blir möjliga att genomföra.

Studiepersonerna i STANLEY har främst rekryterats från kvalitetsregistret för bipolära syndrom men även studiepersoner identifierade via Socialstyrelsens patientregister ingår i studien. STANLEY-studien är den enskilt största studien hittills i världen av genetiska och miljömässiga riskfaktorer hos patienter med bipolär sjukdom. Den ingår i ett internationellt samarbete med sammanlagt 18 000 patienter. Tidigare liknande studier vid exempelvis schizofreni har lett till betydande genombrott och denna studie kan därför ge viktig information om de biologiska mekanismerna bakom bipolär sjukdom och dess uppkomst.

I Sverige har studien hetat STANLEY-studien men hos forskarna på Stanley Medical Research Institute kallades den istället ”The Swedish Bipolar Collection” eller ”SWEBIC”. När vi nu påbörjar en ny våg av rekrytering i Sverige så har vi bestämt att kalla den nya insamlingen för SWEBICII. Anledningen till detta är att det underlättar att ha samma namn på studien i Sverige och i USA och för visa att det är en nystart av den tidigare studien STANLEY/SWEBIC.

SWEBICII planeras starta i september 2017.

För mer information om SWEBIC/ SWEBICII studien kan du besöka studiens hemsida på Karolinska Institutet.

Nyheter inom Bipolär sjukdom