Långtidsprognos hos bipolära patienter

Bipolär sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom med stora heterogenitet vad gäller prognos. En del patienter har endast ett fåtal skov och kan leva ett helt normalt liv, medan andra är hårt drabbade med tung sjukdomsbörda. I detta projekt undersökte vi långtidsprognosen hos svenska patienter, genom att analysera slutenvård över tid. Vi fann att en grupp på cirka 20 % lades in på sjukhus med allt kortare friska intervall över tid. Denna grupp hade rent kliniskt mer behandling med antidepressiv medicin och lägre funktionsgrad. Intressant nog var benägenheten att bli sämre över tid kopplad till en variant av en gen som kodar för en kalciumkanal (CACNA2D3). Detta är intressant, då just kalciumkanaler sedan tidigare har trotts vara relaterade till bipolär sjukdom.

Genes, biomarkers, and clinical features associated with the course of bipolar disorder

Smedler E, Bergen SE, Song J, Landén M

Eur Neuropsychopharmacol. 2019 Oct;29(10):1152-1160.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X19304298?via%3Dihub