Patientubildning vid bipolär sjukdom

Vi undersökte patientutbildning vid bipolär sjukdom hos 2819 personer i det nationella kvalitetsregistret för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR). Bland dessa personer genomgick 402 personer patientutbildning under uppföljningen. Vi fann ett samband mellan patientutbildning och en minskad risk för återfall i skov, såväl maniska som depressiva skov. För att minimera påverkan av störfaktorer använde vi oss av så kallade inom-individ modeller, där personerna fick fungera som sina egna kontrollpersoner. Vi gjorde även ett flertal sensitivitetsanalyser för att undersöka robustheten i våra fynd, dessa visade i stort, men inte fullt ut, samstämmiga resultat med vår primära analys. Vår bedömning är att denna studie ger ytterligare stöd för användning patientutbildning vid bipolär sjukdom. Denna studie, på ett icke-randomiserat studiematerial, ska ses som ett komplement till de randomiserade studier som tidigare publicerats.

Joas, E., Bäckman, K., Karanti, A., Sparding, T., Colom, F., Pålsson, E., & Landén, M. (n.d.). Psychoeducation for bipolar disorder and risk of recurrence and hospitalization – a within-individual analysis using registry data. Psychological Medicine, 1-7. doi:10.1017/S0033291719001053

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/psychoeducation-for-bipolar-disorder-and-risk-of-recurrence-and-hospitalization-a-withinindividual-analysis-using-registry-data/8104F200217E058B9543828A9DE60571