Samsjuklighet

Vid bipolär sjukdom är samsjuklighet med attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) vanligt. Tidigare studier har visat att samtidig ADHD medför risk för sämre sjukdomsförlopp i den bipolära sjukdomen, exempelvis vad gäller affektiva skov och suicidförsök. Det är därför av vikt att kunna identifiera gruppen med bipolär sjukdom och ADHD.

För att undersöka neuropsykologisk testning som verktyg för detta ändamål jämfördes en grupp med bipolär sjukdom utan ADHD i barndomen (n = 66) med en grupp med bipolär sjukdom och ADHD i barndomen (n = 32). Samtliga deltagare genomgick noggranna diagnostiska utredningar för att fastställa både den bipolära och ADHD-diagnosen, inklusive anhörigintervjuer för att säkerställa ADHD-symtom i barndomen. Därefter genomfördes neuropsykologisk testning bestående av 10 deltest som täcker en bred uppsättning kognitiva förmågor.

Resultatet visar att grupperna presterade likvärdigt på samtliga tester, med undantag för en viss skillnad vad gäller arbetsminnet, där gruppen med bipolär sjukdom och ADHD i barndomen presterade sämre. I denna grupp sågs ingen skillnad i arbetsminnet vid jämförelse mellan de som enbart uppfyllt kriterier för ADHD i barndomen och de som uppfyllde kriterierna även i vuxen ålder.

Detta betyder att neuropsykologisk testning tycks ha begränsad förmåga att urskilja gruppen med ADHD vid bipolär sjukdom. Gruppen tycks inte heller kunna förklara den generella kognitiva nedsättning vid bipolär sjukdom som återkommande bekräftats i tidigare studier.

Studien har publicerats i “International Journal of Bipolar Disorders” med rubriken ”Neuropsychological profiles of adult bipolar disorder patients with and without comorbid attention-deficit hyperactivity disorder.” Salarvan S, Sparding T, Clements C, Rydén E & Landén M. DOI: 10.1186/s40345-019-0149-9.

Länk till fulltext: https://rdcu.be/bY9kH