Suicid vid bipolär sjukdom

Kvalitetsregistret BipoläR startades 2004. Registret där patienter följs upp varje år innehåller mer detaljerade kliniska data än de nationella patientregistren och har hög kvalitet.

Alla som registrerades i Sverige mellan 2004 och 2013 är med i en färsk studie som gäller risken för suicid vid bipolär sjukdom. Studien omfattade 12 850 personer, 4844 män och 8006 kvinnor.

Vi fann att fram till 2014 hade 90 personer dött i suicid under uppföljningstiden som alltså var högst 10 år, i medeltal 4 år. Cox-analyser används för att beräkna hasardkvoter (HR) som ett mått för riskfaktorer för suicid.

Män hade högre suicidrisk (HR 2.56), liksom ensamboende (HR 2.45) och de som tidigare gjort suicidförsök (HR 4.10). Högre risk noterades också för de som hade annan psykiatrisk samsjuklighet (HR 2.64) och som nyligen haft en affektiv episod (HR 2.39). Detta var oftast en depressiv episod. Det var högre risk för patienter som tidigare varit dömda (HR 4.43).

För män var samsjukligheten ofta substansmissbruk (HR 4.23). Högre risk fanns hos de män som tidigare slutenvårdats (HR 3.13) och för dem som hade vårdats enligt LPT (HR 4.65).

För kvinnor var samsjukligheten framförallt personlighetsstörning (HR 4.37).

Däremot var det ingen skillnad beroende på om patienterna hade bipolär sjukdom typ I eller II. Inte heller var det högre risk för de patienter som hade ärftlighet för bipolär sjukdom eller för dem som insjuknat före 18 års ålder. Alla de i referatet återgivna överriskerna var statistiskt signifikanta.

Detta betyder att vanliga riskfaktorer för suicid gäller, men också att det fanns mer diagnosspecifika riskfaktorer.

Studien har publicerats i Acta Psychiatrica Scandinavica med rubriken ”Risk factors for suicide in bipolar disorder: a cohort study of 12 850 patients.” Hansson C, Joas E, Pålsson E, Hawton K, Runeson B, Landén M. DOI: 10.111/acps.12946